เกี่ยวกับโรงเรียน

?

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสกลวิสุทธิ

??????????????? โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดวางทิศทางองค์กรโดยกำหนดปรัชญา? วิสัยทัศน์? พันธกิจ? และเป้าหมายการจัดการศึกษา? ดังนี้

?

ปรัชญา (Philosophy)

??????????????? ธมํม? กาโม? ภวํโหติ? ((ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญ)

?

วิสัยทัศน์ (vision)

??????????????? โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ? จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ? ผู้เรียนเป็นคนดี? คนเก่ง? มีความสุขมีจิตสำนึกในความเป็นไทย? มีทักษะในการใช้ ICT ?มีความรู้ก้าวหน้า? ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข? มีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา? ครูมีความเป็นครูมืออาชีพ? ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

?

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ? เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. สร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี? คนเก่ง? มีคุณธรรมจริยธรรม? ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคม? สามารถพึ่งตนเองได้
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน? มีทักษะการดำรงชีวิต? สามารถพึ่งตนเองได้และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 4. ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้? นำภูมิปัญญา? และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด
 5. พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย? อารมณ์? สังคม? และสติปัญญา? สามารถบูรณาการองค์ความรู้เต็มศักยภาพและมีคุณภาพ? น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
 6. ส่งเสริมผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ? สิ่งแวดล้อม? สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย? และท้องถิ่นตามวิถีไทย
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

?

เป้าหมาย (Goal)

??????????????? โรงเรียนสกลวิสุทธิ? มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์? เป็นเก่ง? คนดี มีความสุข? สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้? จึงกำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้

 1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง? มีคุณธรรม? จริยธรรม? มีคุณลักษณะของความเป็นไทยและค่านิยมอันพึงประสงค์
 2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร? ใฝ่เรียนรู้? สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์? คิดสังเคราะห์? คิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
 4. ผู้เรียนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ? สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและสังคม? ภูมิใจในความเป็นไทย
 6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน? รักการทำงาน? ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้? มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 7. ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี? สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
 8. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ? มีทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ ดนตรี? กีฬา

?