ประวัติโรงเรียน

1.ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนสกลวิสุทธิ

ตั้งอยู่เลขที่45 หมู่ที่ ตำบลบางกุ้ง  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

รหัสไปรษณีย์75120  โทรศัพท์  034 - 7028292  โทรสาร034 -702830

e - mail  : Skolwisuth @ gmail.com   website : http://www.sakolwisuth.ac.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ   ได้แก่ ตำบลบางกุ้ง, ตำบลโรงหีบ, ตำบลบางยี่รงค์,

       ตำบลกระดังงา, ตำบลบางสะแก, ตำบลบางคนที

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1  ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร นางสาวอาภรณ์ ญานวัฒนะ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท

 

 

ประวัติโรงเรียน

                            โรงเรียนสกลวิสุทธิเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาปัจจุบัน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  24   พฤศจิกายน 2458  เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนตัวอย่างประจำอำเภอ  บางคนที  วัดกลางเหนือ  โดยท่านพระครูสกลวิสุทธิเป็นผู้สร้าง และมีนายเจิมจันทนะโสต เป็นครูใหญ่ในขณะนั้น เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียม ถึงชั้นประถมปีที่ 3

..2470      ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่ 3

..2478      สร้างอาคารเรียนตามแบบโรงเรียนประจำอำเภอ แบบ ค. 2 ชั้น  ชื่อว่า อาคารสกลวิสุทธิ

..2480      กระทรวงศึกษาธิการให้นามโรงเรียนว่า  โรงเรียนประจำอำเภอบางคนทีสกลวิสุทธิ  และอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3

         พ..2489      สร้างอาคารตามแบบ ป. 3  ของกระทรวงศึกษาธิการ

         พ..2490      ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนได้ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6  เฉพาะนักเรียนชาย

         พ..2498      ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนแบบสหศึกษาได้ทุกชั้นเรียน

         พ..2500      สร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น แบบ ป. 3 พิเศษ ให้ชื่อว่า อาคารสมุทรสุธี

 พ..2504      เปลี่ยนแปลงอาคารทางด้านตะวันออกที่เป็นชั้นเดียวให้เป็น 2 ชั้น   เพื่อให้เหมือนกันทั้ง 3 หลัง และให้ชื่อว่า  อาคารศักดิ์ สุพจน์

         พ..2505       ยุบชั้นมัธยมปีที่ 1 เปลี่ยนเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

         พ..2507       ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน

         พ..2513       ได้รับงบประมาณสร้างอาคารคหกรรม

         พ..2514       ได้รับเงินบริจาคสร้างสนามบาสเกตบอล

         พ..2515       ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุม

         พ..2521       ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

         พ..2524       ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค ให้ชื่อว่า อาคารสมุทรกวี

         พ..2526       ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

         พ..2529       เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนบางคนที ?สกลวิสุทธิ? เป็น โรงเรียนสกลวิสุทธิ

         พ..2535       ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาพณิชยกรรม

         พ..2547       ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน

         พ.ศ. 2549       ไม่รับนักเรียนชั้น ปวช.1

 

เนื้อที่โรงเรียน :  14 ไร่3 งาน 80 ตารางวา

เครื่องหมายโรงเรียน  : คนโทมีรัศมีอยู่ด้านบน

อักษรย่อ : ...

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน  แดง

พุทธปรัชญา  : ธมฺมกาโม ภวํงโหติ (ผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญ)

จำนวนบุคลากร  :  ครู 12 คน

 

โทรศัพท์?  :  034 -702829  โทรสาร :  034 -702830