นายวิเชษฐ์  เสือภูมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ
 
 
 
 

 

                                                      หัวหน้าฝ่ายบริหาร
 
  
                           
 
นางสาวศิริภัทร์  นิติกรณุสรณ์

นายนิกร  บุญพา

  นายรัตนภาส  วงษ์ไีร      

นางสาวพิชญ์ฌาพัทร์ รุ่งอาภาภรณ์

 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ       หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ       หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล

 

 

                                                    เลขานุการฝ่ายบริหาร
 
 
 
นางสาวชมพูนุช จันทร์เจริญสุข 

นายคุณากร  สอนถม 

นางสาวกนกวรรณ ภิญโญ
นางสาวน้ำผึ้ง บุญชู
เลขานุการฝ่ายวิชาการ
 เลขานุการฝ่ายการเงิน
เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป เลขานุการฝ่ายบุคลากร

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวพิชฌาพัทร์  รุ่งอาภาภรณ์ 
ครู คศ.1

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวศิริภัทร  นิติกรณ์นุสรณ์ นายคุณากร  สอนถม นายนิกร  บุญพา นางสาวสุทัสสา  อึ้งอาภาภรณ์

ครู คศ.1

ครู คศ.1

ครู คศ1

ครูผู้ช่วย

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
นางสาวชนิสรา  พลาผล
นางสาวกนกวรรณ  ภิญโญ
ครูผู้ช่วย ครูพิเศษ

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
  นางสาวชมพูนุท  จันทร์เจริญสุข      นางสาวขนิษฐา  เนียมพิบูลย์
                 ครู คศ.1                 ครูผู้ช่วย

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   
นายรัตนภาส  วงษ์ไร
ครู คศ.1

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
  
นายนิกร  บุญพา  นายรัตนภาส วงษ์ไร
ครู คศ.1 ครู คศ.1

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
นางสาวเบญจวรรณ  พงษ์สุวรรณ
ครูพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
                         
นางสาวน้ำผึ้ง  บุญชู
นางสาวนิศาชล โชคโภคาทรัพย์กุล

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย