นายวชิระ  อาจเอื้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ
 
 
                                                                        หัวหน้าฝ่ายบริหาร
                                            
                                           
  
                                           

     นางอรชร  ขมประเสริฐ

นางสุที  เทียมสมชาติ

 นายนิคม  แท่นทรัพย์

นายกำพล  อิ่มสุทธิ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

                                                                       เลขานุการฝ่ายบริหาร
                                            
                                         
                                          
                                         

นางสาวปางรัก  สำแดงเดช

นางสาวมณีรัตน์  สัจจวิโส

 นางสาวอุไร  จันทร์เจ้า

นางสาวนุชชาต  รุ่งอาภาภรณ์

เลขานุการฝ่ายอำนวยการ เลขานุการฝ่ายวิชาการ เลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุที  เทียมสมชาติ      นางสาวนุชชาต  รุ่งอาภาภรณ์   
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูผู้ช่วย 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       
นางอรชร  ขมประเสริฐ
        นางสาวมณีรัตร์  สัจจวิโส         
        นางสาวจารุวรรณ จำปารัตน์          
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูผู้ช่วย  ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายนิคม  แท่นทรัพย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวอุไร  จันทร์เจ้า
     นางสาวปางรัก  สำแดงเดช       
ครูผู้ช่วย   ครูผู้ช่วย 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา    และพลศึกษา
        
นายรัตนภาส  วงษ์ไร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
          
นายภราดร  จอมทรักษ์
ครูผู้ช่วย
รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายกำพล  อิ่มสุทธิ                นายนิกร  บุญพา           
ครูชำนาญการ  ครูผู้ช่วย 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    
นายประสิทธิ์  ใจศรี
           นางมลิวัลย์ จิตต์ปราณี               
นายภราดร  จอมทรักษ์
ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการ  ครูผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
  
   
นางสาหร่าย ปลื้มบำเรอ
   นางประนอม  ยันต์นาวา 
นายราเมศ  นิมมานุทย์
ครูสอนนาฏศิลป์ ครูสอนคีตศิลป์ ครูสอนดนตรีไทย

 

 เจ้าพนักงานธุรการ
   
นางสาวจารุจิต  ชมชื่น
เจ้าพนักงานธุรการ