ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2565

 

 

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 1

15

11

26

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 2

7

6

13

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 3

9

5

14

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 4

6

2

 8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 5

7

4

11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 6

2

5

7

รวม

46

33

79