ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2567

 

 ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

11

10

21

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

12

9

21

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

10

11

21

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

6

0

 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

3

4

7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5

4

9

รวม

47

38

85