ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2566

 

 ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

12

10

22

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

16

12

28

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

8

4

12

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

5

3

 8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

6

2

8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

4

5

9

รวม

51

36

87