ผู้บริหาร

นางสาวอาภรณ์ ญานวัฒนะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ