ผู้บริหาร

      ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

ชื่อ : นายวิเชษฐ์ เสือภูมี

ตำแหต่ง: ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนสกลวิสุทธิ

วุฒิการศึกษา:  ศษ.ม. สาขา หลักสูตรและการสอน สายบริหารการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 0631878341

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.