เนื้อหา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

กฎหมายหลัก

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบปฏิบัติ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การวางแผนกำลังคน
   1.1 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ว 23
   1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง ว19
   1.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว17
   1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช้วย

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
   2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว24
   2.2 หนังสือ สพฐ. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 64
   2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
   2.4 หนังสือ สพฐ. เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2564
   2.5 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
   2.6 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
   2.7 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวอทยฐานะขอผู้ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
   2.8 ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสึกษา
   2.9  ว 728 การขอยกเว้นคุณสมบัติ
   2.10  ว 832 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสึกษา
   2.11 แนวทางการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
   3.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
   3.2 การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ

4. การพัฒนาบุคลากร
   4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ว9
   4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว10
   4.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ว.11
   4.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ว12
   4.5 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝีกอบรม หรือวิจัย ว2
   4.6 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
   4.7 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง-ผอ.รร
   4.8 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา
   4.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
   4.10 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต และรอง ผอ.เขต
   4.11 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย
   4.12 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
   4.13 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
   4.14 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม
   4.15 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
   4.16 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
   4.17 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
   4.18 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
   5.1  ว6  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   5.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   5.4 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
   6.1 ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)
   6.2 ว15 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   6.3 ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   6.4 ว8067 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
   6.5 ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   6.6 ว1696 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค. (2)
   6.7  ว10 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
   6.8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
   6.9 ว90 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
   6.10 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศโรงเรียนสกลสิสุทธิ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    
    2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี 2542  
    2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2545
    2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ปี 2553
    2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ปี 2562
3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
    3.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
    3.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
    3.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
    3.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
    4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
    4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
    4.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    7.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    7.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
8.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
9. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
10. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
   10.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
   10.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
   10.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
11. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
12. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
   12.1 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
   12.2 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
13. พระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
14. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
15. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
16. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
17. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
      17.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
      17.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
      17.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
      17.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564
18. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
     18.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
     18.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

มุทิตาจิตผู้อำนวยการฯ

11

หมวดหมู่รอง